INFORMACJE OPRACOWANE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW SZKOLNYCH

10 marca 1947 roku – zebranie dot. ustalenia punktu pod budowę szkoły w rejonie szkolnym w Błędowie. Punkt został zaprojektowany w rejonie szkolnym Błedów przy szosie Wejsce – Łowicz, pomiędzy Karnkowem a Błędowem w pobliżu Błędowa starej wsi.

22 maja 1947 roku – oględziny terenu pod projektowaną budowę 8 klasowej publicznej szkoły powszechnej. Teren uznano za odpowiedni – pozostało wykupienie gruntów.

1 czerwca 1947 – zebranie gromady Błędów na którym podjęto uchwałę kupna ziemi pod budynek szkolny w ilości 0,26 arów od Kucharskiego Władysława za sumę 90 metrów żyta. Gromada złożyła się po 9 kilo żyta z jednej morgi.

2 czerwca 1947 roku (8 października 1950 roku - odpis) zawarta zostaje wieczysta umowa pomiędzy Zarządem Gminnym Gminy Jeziorko w Chąśnie, a Kucharskim Władyslawem, który sprzedaje grunt o przestrzeni 0,76 ha zarzadowi gminnemu za 90 metrow żyta platne przez gromade Błędów oraz za 1 morge ziemi dla Kucharskiego Władyslawa w zamian.

Zawarta zostaje oficjalna umowa dot. budowy szkoły – roboty mają rozpocząć się 19 czerwca 1947 roku i skończyć z dniem 15 października 1948 r.

28 października 1947 zostaje wydane oficjalne pozwolenie na budowę szkoły powszechnej w Błędowie.

4 listopada 1947 gmina Jeziorko prosi o przydział 100 metrów cementu pod budowę szkoły. Tego samego dnia wysyła pismo do obywatela sołtysa gromady Karnków z poleceniem wyznaczenia odpowiedniej ilości ludzi, którzy wykopią 100 m sześciennych żwiru w Różycach u obywatela Wróbla Franciszka na fundamenty szkolne w Błędowie, a następnie je przewiozą oraz o wyznaczenie ludzi (podwód*), którzy przywiozą od firmy Łukasika z Łowicza 5 tysięcy cegły na plac szkolny w Błędowie.

15 listopada 1947 roku o godz. 9:30 następuje poświęcenie fundamentów przez ks. Prałata Kubińskiego i położenie pierwszej cegły przez Starostę Powiatowego ob. Józefa Milanowskiego. Przy uroczystości wzięła udział miejscowa ludność gromady Błędów wraz z sołtysem tejże gromady ob. Burym Władysławem i Komitetem Wiejskim jak i również okoliczna ludność.

17 listopada 1947 Zarząd gminy Jeziorko w Chąśnie poleca ob. Sołtysowi wyznaczyć wszystkich gospodarzy, którzy mają konie i wozy, aby pojechali do Łowicza po cegłę na budowę szkoły.

30 grudnia 1947 r. Zarząd Gminny w Chąśnie wychodzi z prośbą do Wydziału Powiatowego w Łowiczu o przydzielenie odpowiedniej ilości kredytów na budowę szkoły powszechnej w Błędowie, gdyż do tej pory gmina własnymi siłami pobudowała fundamenty do wysokości podłogi i na dalsze kontynuowanie budowy nie wystarczają fundusze gminne.

19 lutego 1948 roku Zarząd Gminy Jeziorko wysyła list do Inspektoratu Szkolnego w Łowiczu z potwierdzeniem, że wybrany punkt pod budowę szkoły został ustalony przez komisję oświatową i uznany jako najdogodniejszy i najniezbędniejszy dla sieci szkolnej rejonu Błędów i tak przez Gminną Radę Narodową jak i Zarząd Gminny jest mocno popierany. Żadne inne punkty nie mają większego znaczenia a projektowanie ich jest złośliwą nagonką szkodzącą dziełu odbudowy Państwa Polskiego (czyżby chciano budować inne szkoły w okolicy?), aby uznać wszelkie pretensje za bezpodstawne.

24 marca 1948 roku Zarząd gminy Jeziorko w Chąśnie poleca sołtysowi gminy Różyce, aby wyznaczyć wszystkich ludzi, którzy posiadają konie i wozy, aby pojechali do Łowicza po odbiór 7000 cegły. Za niewykonanie zadania grożą kary 10 000 złotych lub 3-dniowy areszt. Niektórzy gospodarze byli oporni i nie chcieli odpracowywać swoich dniówek przy budowie szkoły.

10 lipca 1948 roku Spółdzielcze Zrzeszenie Budowlane powiatu Łowickiego pisze do Zarządu Gminy Jeziorko a dokładniej do Komitetu Budowy Szkoły w Błędowie, że zmuszeni byli wstrzymać budowę szkoły z powodu braku odpowiednich materiałów.

24 lipca 1948 roku do zarządu gminy Jeziorko wpływa pismo od inspektora szkolnego w Łowiczu zawierające orzeczenie organizacyjne dla Publicznej Szkoły Powszechnej w Błędowie. Szkoła ma być zbiorcza, o 6 nauczycielach, siedmio-klasowa. Obwód szkoły obejmował będzie rejon wsi Błędów, a do klas od piątej wzwyż uczęszczać będą dzieci z rejonów szkolnych: Chąśno, Sierżniki, Boczki, Wicie, Różyce, ewentualnie Łaguszew. Zadaniem gminy jest wznieść budynki szkolne, mieszkalne i gospodarcze, zaopatrzyć szkołę w całkowite urządzenie wewnętrzne oraz pokrywać koszty utrzymania.

9 października 1948 Zarząd gminy jeziorko wysyła list do prezydium wojewódzkiej Rady Narodowej i Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego z prośbą o udzielenie kredytu na pokrycie dachem szkoły w kwocie 2 miliony.  Dotychczasowy kredyt był obliczony na 24 miliony złotych gotówką i 5 milionów szarwarkiem*. I piętro już wykończone - brakuje jednak dachu.

14 września 1949 odbywa się pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej szkoły podstawowej w Błędowie. Szkoła posiada cztery siły nauczycielskie. Do czasu przeniesienia się do nowego budynku lokale szkolne sa porozrzucane. Jeden znajduje sie w Błędowie, jeden w Chąśnie Nowym, jeden w Resztówce. Na skutek tego praca nie moze byc zorganizowana jak wymagaja tego przepisy. Okres ten, uznawany za przejściowy, ma potrwac do 1 lub 15 pazdziernika. 7 klas - 1 nauczyciel pracuje w wymiarze 36 godzin tygodniowo.

Oto wpis zawarty w protokole z Rady Pedagogicznej z 1949 r.: 

“Rok bieżący władze szkolne traktują jako rok, w którym mamy osiągnąć jaknajlepsze wyniki w  nauczaniu. Praca nasza ma być skierowana w tym kierunku. Praca w ustroju socjalistycznym traktowana jest jako najważniejsze zagadnienie. Dawniejszy ustrój polegał na tym, że jeden pracował a drugi z tego żył. Ustrój socjalistyczny powiada, że każdy obywatel musi jednakowo pracować. Praca ma być podstawą utrzymania każdego. Dlatego też musimy wdrożyć naszą młodzież do pracy, do uświadomienia, że praca jest podstawą jego egzystencji i egzystencji społeczeństwa. Aby młodzież wdrożyć do pracy i przekonać, że praca jest podstawą egzystencji człowieka i społeczeństwa my sami musimy dać przykład. Musimy dać z siebie wszystko, aby przyzwyczaić ich do pracy. (...) Każdą pracę ucznia musimy kontrolować (...) Nie może być wypadku, aby uczeń wdrażał się w szkole do nieodrabiania lekcji w domu. “

“Aby ustrój socjalistyczny był dobrym ustrojem trzeba założyć pod niego solidne fundamenty. Musimy wychować obywatela dla Polski. Obywatel taki musi kochać pracę. Musi mieć materialistyczny pogląd na świat. (...) Musimy wychować młodzież w duchu przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. “

“Z chwilą przeniesienia się do nowego budynku każdy uczeń i uczennica będzie musiał mieć pantofle i granatowy fartuch”

21 listopada 1949 roku zarząd gminy Jeziorko dostaje list od Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego o złożenie do wglądu i kontroli zatwierdzonego projektu budynku szkoły podstawowej w Błędowie w terminie nieprzekraczalnym do 5 grudnia.

5 grudnia 1949 roku Zarząd Gminy Jeziorko komunikuje kuratorium o tym, ze projekt budynku szkolnego został wykonany przez inżyniera powiatowego Jabońskiego Czesława - architekta i został wcześniej zatwierdzony. Mimo wszystko odpowiednie plany ma nadesłać zrzeszenie budowlane.

17 czerwca 1950 odbyło się drugie posiedzenie Rady Pedagogicznej omawiane były wyniki w nauce.

24 sierpnia 1950 odbyło się trzecie posiedzenie Rady Pedagogicznej

29 sierpnia 1950 roku Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Chąśnie pisze do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łowiczu o zawarciu umowy z przedsiebiorstwem powiatowym w Kutnie na dalszą budowę szkoly w Błędowie i zobowiazuje sie rozpocząć budowę 31 sierpnia 1950 a zakończyć ją do 31 grudnia 1950.

26  sierpnia 1950 roku zostaje z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej zawarta umowa na dalszą budowę szkoły - tym razem będzie ona prowadzona przez Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe w Kutnie, które budowę ma rozpocząć jeszcze w tym samym dniu. Zainteresowanie budową ze strony Prezydium Gimnnej rady Narodowej jest słabe ("można powiedzieć żadne") - brakuje materiałów. Szkoła oczekuje na udzielenie kredytów na dokończenie budowy. Kosztorysy zatwierdzone 31 maja 1950 roku nie zostały jeszcze zatwierdzone przez prezydium. Czas goni ponieważ wrzesień jest ostatnim miesiącem w którym można budować. Mury sali gimnastycznej muszą powstać najdalej we wrześniu a do 5 października 1950 roku musza zostać pokryte dachem.

30 stycznia 1951 roku 4 posiedzenie rady pedagogicznej: “w związku z zakończoną budową dokonać odpowiedniej dekoracji klas świetlicy i korytarzy. “

 W/W INFORMACJE OPRACOWANE ZOSTAŁY PRZEZ NAUCZYCIELA TOMASZA KŁOSIŃSKIEGO I BĘDĄ UZUPEŁNIANE.

*podwód

dawniej:
1. wóz z zaprzęgiem dostarczany do dyspozycji organu administracji państwowej lub wojska (dawniej też dworowi) w celu podwiezienia kogoś lub czegoś;
2. obowiązek dostarczenia takiego środka transportu wraz z obsługą 

 

*szarwark

w dawnej Polsce: roboty pańszczyźniane lub opłaty na ich utrzymanie zastąpione w 1960 r. opłatami na rzecz funduszu gromadzkiego


Poniżej kilka zdjęć klasowych znalezionych na "naszej-klasie" (lata 78/79 i chyba 1982 - jeśli ktoś zna jakieś szczegóły ich dotyczące również prosimy o informację). Jeśli mają państwo jakieś materiały związane z historią szkoły w Błędowie prosimy o kontakt pod adresem e-mail bledowzsp@gmail.com, osobiście w sekretariacie szkoły lub przez stronę szkoły na portalu facebook (https://www.facebook.com/zspbledow)

 

78_79_2.png

78_79_3.png

78_79.png

iv_klasa_1982.png

kl_v.png


 

  • Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie!