Tutaj powinien być opis

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 - WAŻNE INFORMACJE

            EGZAMIN ÓSMOKLASISTY CZERWIEC 2020 – WAŻNE INFORMACJE

 

  1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Rozp. MEN z dnia 14 lutego 2017r.) oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
  2. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w formie pisemnej w dniach 16-18 czerwca 2020r. (termin główny)

- 16 czerwca – egzamin z języka polskiego  (czas trwania 120 min)

- 17 czerwca – egzamin z matematyki (czas trwania 100 min)

- 18 czerwca – egzamin z języka obcego nowożytnego (czas trwania 90 min)

Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – 5 minut.

Termin dodatkowy 07.07-09.07.2020r.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

- z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo

- przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

  1. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

- członek komisji egzaminacyjnej losuje numer stolika dla zdającego w jego obecności (w przypadku ucznia korzystającego z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach – zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu, miejsce uczniowi wskazuje przewodniczący komisji)

- zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany

- przed rozpoczęciem egzaminu z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań, karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki również na karcie rozwiązań), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza.  

- uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego  zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin i otrzymuje kompletny arkusz.

- po czynnościach organizacyjnych, nauczyciel pozwala na rozpoczęcie pracy z arkuszem i zapisuje na tablicy w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym

- w przypadku konieczności wyjścia z sali (korzystanie z toalety) uczeń sygnalizuje potrzebę poprzez podniesienie ręki.   Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku.

- uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed wyznaczonym czasem jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli uczeń skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) uczeń nie opuszcza sali egzaminacyjnej.  

4. Uczniowie zaznaczają odpowiedzi poprzez zamalowanie „okienka” na karcie odpowiedzi. Instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych jest zamieszczona na pierwszej stronie arkusza. 

5. Po zakończeniu czasu przewidzianego na pracę z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych  na kartę odpowiedzi.

6. Podczas egzaminu z matematyki uczeń musi wyrwać ze środka arkusza 8 stron karty rozwiązań i zaznaczyć na niej odpowiedzi do zadań otwartych.

7. Uczniom nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych oraz z nich korzystać.

8. Potrzebne przybory: długopis z czarnym atramentem (zakaz używania długopisów ścieralnych),  linijka (tylko na egzamin z matematyki). Zakaz korzystania z kalkulatora i słowników.

9. Uczniowie zobowiązani są do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu, nie przestrzeganie  tego zakazu spowoduje przerwanie egzaminu.

10. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

11. Na stronie internetowej CKE (WWW.cke.gov.pl) w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:

- informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

- przykładowe arkusze egzaminacyjne

- arkusze egzaminu próbnego

- arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019r.

 

  • Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie!