Tutaj powinien być opis

Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2020 związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2020 związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego.

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji  w warunkach domowych albo sama jest objęta   kwarantanna lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/ prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły , z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów.
 6. Na egzamin należy przynieść własną butelkę wody.
 7. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w oddzielnej sali.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metra) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. 
 10.  Zdający mają obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

- wychodzi do toalety

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

 1. 11.  Należy pamiętać i bezwzględnie przestrzegać niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 2. 12.   Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 • Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie!